Projekty

PROJEKTY PRO ROK 2015

Dobrým rodičem s RC Kašpárek (podána žádost o grant u MPSV)

Projekt je zaměřen na:

 • aktivizace rodičů v nepříznivé sociální situaci
 • šíření pozitivních výchovných vzorů
 • prohlubování rodičovských dovednostní a kompetencí
 • zprostředkování odborných poradenských a terapeutických aktivit návštěvníkům rodinného centra

RC Kašpárek pro děti a rodiče aneb 15 let jsme tu pro Vás (podána žádost u odboru kultury MÚ Mělník)

Cíl projektu je podpora volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi.

PROJEKTY PRO ROK 2014

Kompetentní rodina s RC Kašpárek (podpořeno z grantu MPSV)

Projekt je zaměřen na několik cílů:

 • aktivizace rodičů v nepříznivé sociální situaci
 • podpora zkvalitňování mezigeneračních vztahů
 • prevence rozvratu rodin
 • šíření pozitivních výchovných vzorů
 • prohlubování rodičovských dovednostní a kompetencí

 

Výměna oken v prostorách RC –  bude realizováno v průběhu léta. Projekt byl zpracován pronajímatelem prostor za podpory RC a byl podpořen místní akční skupinou Vyhlídky.

 

Prázdniny 2014

Kromě tradičních prázdninových výletů (1x týdně) chceme realizovat několik běhů příměstského tábora. Projekt bude navazovat na realizovaný 1 běh příměstského tábora konaného v roce 2013.

Rozvoj miniškolky Rolnička

I pro rok 2014 bychom chtěli prověřovat možnost rozšíření provozu miniškolky a zajistit tak i fungování odpoledního provozu s cílem umožnit rodičům malých dětí sladění pracovního procesu s rodinným životem.

PROJEKTY PRO ROK 2013

„Podpora rodin v Mělníku“ –  podpořeno z grantu MPSV

Projekt je zaměřen na:

 • prevenci rozpadu rodin
 • prohloubení rodičovských kompetencí a informovanosti rodičů
 • zprostředkování odborných poradenských a terapeutických aktivit návštěvníkům rodinného centra
 • informace k bezpečnosti dětí (zejména prevence šikany a kyberšikany)
 • podpora rodin v nepříznivé sociální situaci (výlety a přednášky)
 • pomoc při slaďování rodinného života a pracovního procesu

Výlety ze sociální izolace

Rodinné centrum Kašpárek získalo v dubnu 2013 od Nadace ČEZ podporu ve výši 24 450,– Kč na zajištění prázdninových výletů, které se tak staly dostupné zejména rodinám, kteří jsou v sociálně tíživé situaci. V rámci toho byly uspořádány 3 výlety – výlet autobusem do zábavního parku Mirakulum, výlet do  Kokořína spolu s projížďkou výletním vláčkem pod hrad Kokořín (s návštěvou hradu Kokořín) a výlet lodí po Labi pod  Mělníkem. Cílem projektu bylo pomoci rodinám ubytovaným v Azylovém domě nebo Domově pro matky s dětmi v integraci do mělnického společenského prostředí, setkání s ostatními rodinami a příznivci rodinného centra a navázání kontaktů. Snahou bylo zlepšení předávání zkušeností a pozitivních výchovných vzorů. Děti i rodiče tak získali zajímavé informace a zážitky hra.

PROJEKTY PRO ROK 2012

Projekt údržba zeleně v zahradě otevřené veřejnosti

 • navazuje na projekt Otevření zahrady veřejnosti (pokračuje z roku 2011, ukončeno v září 2012)
 • cílem projektu je zabezpečit celoroční údržbu zeleně v zahradě otevřené veřejnosti
 • podpořeno částkou 46 000 Kč Fondu životního prostředí  Středočeského kraje (projekt vedla Zuzka Nová)

Rodičem ve 21.století

Projektem reaguje na měnící se potřeby a podmínky rodin, jak je s sebou přináší vývoj celé evropské společnosti (rozpad velkých rodin na nukleární rodiny, nedostatek kontaktu, a tedy i předávání informací mezi generacemi, mizivá možnost nácviku dovedností nutných pro rodičovství, nevyrovnanost genderových rolí v současné české rodině, zaostávání komunikačních dovedností za těmi, které jsou soustředěny na růst jednotlivce, častý rozpad rodiny a následné upadávání rodiče pečujícího o děti do finančních a sociálních těžkostí).

Projekt sestává z různých aktivit (konzultací, workshopů, kurzů, seminářů, aktivizačních výletů).

Projekt podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR částkou 173 202 Kč

Zabezpečení provozu, podpora výchovné a kulturní činnosti v Mělníku

 • cílem projektu je zabezpečit financí na přednášky a volnočasové aktivity pořádané Rc Kašpárek Mělník
 • podpořeno částkou 20 000Kč z Středočeského fondu Hejtmana a zmírňění následků živelních katastrof

Projekt dovybavení herny RC Kašpárek Mělník

 • z projektu byl dofinancován nový koberec v herně
 • projekt podpořen částkou 12 000Kč z Středočeského fondu Hejtmana a zmírňění následků živelních katastrof

Projekt provoz RC Kašpárek Mělník pro rok 2012

 • cílem je zabezpečení prostředků na provoz rodinného centra
 • podpořeno částkou 15 000Kč městem Mělník